Select Page

Una bona planificació de l’obra ens ajuda a definir els paràmetres que la regiran afavorint a que aquesta no s’allargui en el temps i es compleixi amb el termini establert a l’inici. També és important per complir amb el pressupost i que no apareguin els mai desitjats extres.

Una bona planificació de l’obra garanteix l’absència d’extres a l’hora d’executar-la.

És important doncs, tenir molt clar la distribució final de la reforma a efectuar, havent realitzat un estudi previ de la intervenció amb un projecte o, com a mínim, un plànol a l’inici que, a més, ens haurà ajudat a trobar la millor opció i no fer variacions sobre la marxa.

Les variacions són el que eternitzen les obres i disparen el pressupost

En la nostra empresa, sempre seguim el mateix esquema de treball, ja sigui per una petita reforma o per una gran intervenció.

En primer lloc, realitzem una visita al client i prenem les mides per a poder elaborar un plànol que ens ajudi a realitzar el pressupost integral de l’obra. És en aquest punt en què plantejarem, si s’escau, alguna modificació sempre en benefici del client.

El pressupost entregat sempre conté una valoració dels treballs a realitzar partida a partida amb els amidament de cada una d’elles. Això serveix al client per saber en cada moment quant costaria una possible variació en l’execució dels treballs.

Com ja anunciem en la nostra web, GARRA-TICÓ Promocions, SL garanteix que el preu pressupostat és tancat sempre que no hi hagi modificacions o increment d’execució en l’obra. I en cas que hi hagués modificacions o increment d’obra, el preu estarà definit des del inici amb el pressupost detallat entregat per l’acceptació de l’obra, sense sorpreses.

Una vegada acceptat el pressupost i havent de començar l’obra, ens encarreguem de coordinar tots els treballadors que hi intervindran procurant que no es destorbin i vetllant pel bon funcionament d’aquesta.